สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
        แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
        ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่ 
โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์: (0)2 4753054 และ (0)2 4755292
ภายในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ
2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วน โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามข้อที่ 1
3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร  
4. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน 
5. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด 
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561- อาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  โดยเข้าไปที่  https://rtnsm.thaijobjob.com/ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด  
6. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 - วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ภายในเวลาทำการ  ผู้สมัครนำเอกสาร "ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว
7. คำถาม :ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 180 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 150 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่าย คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8. คำถาม : ประกาศผลการคัดเลือกภาควิชาการเมื่อไร
คำตอบ : วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com
9. คำถาม : ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเมื่อไร
คำตอบ : วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com
10. คำถาม :  หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่องหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์: (0) 2475 3054 และ (0)2 475 5292
11. คำถาม : โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ สถานที่ทำการสอบตั้งอยู่ที่ใด
คำตอบ : แผนที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
12. คำถาม : โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ สถานที่ตรวจโรค ตั้งอยู่ที่ใด
คำตอบ :   โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
13. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น หรือ Line ID : @thaithaijobjob